امکان خرید کارت وجود ندارد

جهت اطلاع از برنامه زمانی آزمون به قسمت اطلاعیه و اخبار مراجعه فرمایید.